هشت تا بچه دارم قد و نیم قد. از همه شان کوچک ترم اما وظیفه ی ریاستشان به عهده من است. گه گاه که یادم میفتد فکر کنم، یادم می افتد که چقدر دوستشان دارم. چقدر به من انرژی می دعند. چقدر نشانم می دهند که دوستم دارند. چقدر دوستشان دارم