*صد کوه اگر غم داری و يک جو اگر شادی

         اين را نگه دارش

          وآن را به قعر دره بسپارش

          غم را اگر نيکو ببينی

          راز وجود شادمانيست

          گر غم نباشد شادمانی در جهان نيست

         غم همره و همزاد سرنوشت است

        غم خوردن بيهوده زشت است...!!!

    سلام دوست جونای گلم.اميدوارم خوب وسالم باشيد.نميدونم تا حالا اين حال رو پيدا کردين يا نه؟حالی که ندونی تصميم که گرفتی درسته يا نه و همش منتظر نتيجه ی اين تصميم باشی.دوست جونا لطفا برام خيلی دعام کنين.خيلی احتياج دارم اين دعا رو.

قربانه همگی خداحافظ.

 راستی نتيجه ی تصميم رو هم وقتی رسيد بهتون می گم.