سه روز مانده تا پرواز. استرس به سراغم آمده. حس می کنم کارهایم مانده. چقدر زود شش ماه شد...