انگاری یک عمر است که اینجاییم. یک عمر ها. یک ذره و دو ذره نه.