کی راه دلم باز می شود تا حرف بزنم نمی دانم... مدت هاست خرف ها نوشته نمی شوند و این ارادی نیست...