بیست و پنج سال؛ هیچ

بیست و پنج سال؛ پوچ

بیست و پنج سال؛ خنده به بی‌مزگی عمر

بیست و پنج سال؛ گریه برای زندگی زورکی

بیست و پنج سال؛ خاموشی

بیست و پنج سال؛ فراموشی

بیست و پنج سال

مثل شهاب در آسمان

مثل آب در رودخانه

مثل خواب در ظهر

مثل تاب در پارک

زود گذشت!

نمی‌گذارم 

بیست و شش سالگی

ساده از من بگذرد!

 

 

 

انقدر در هم و برهمم که تازه برای امروز برای تولدم شعری نوشتم از فاضل ترکمن!