به نظر می رسه می شه شمارش معکوس کرد. خیلی باید بدوم تا برسم...