گفتگوهای منِ نوشتْ دوستدارم با منِ معمولی ام:

منِ نوشتْ دوستدار: چرا دیگه نمی نویسی؟

منِ معمولی: چون تو دیگه نمی خونی.

ـ تو بنویس، من می خونم

ـ ... (سکوت)