یک همسایه هر شب حدودهای ساعت هشت و نه رو به پاسیو سیگار می کشد.

یک همسایه هر روز عصر حدودهای ساعت هفت, سنتور تمرین می کند.

آدم های جالبی اند آدم های با برنامه.

 

و اینکه خودم نفهمیدم از کی بی برنامگی اعصابم را به هم می ریزد...