شب یلداست و دل من پیش همسایه ی پایین مامان این ها. که عصری روی تردمیل ایست قلبی می کند و همسر و فرندانش را تنها می گذارد و می رود. و تا ابد شب یلدا را برایشان می کند بدترین شب سال...