ماه و ماهی را گذاشته‌ام و تند و تند کارهایم را می کنم پشت میزم. 

به ایمیلی که صبح برایم رسیده فکر می کنم. گفته دو سال تقریباً تمام شده. کِی برمی گردید؟ 

با آهنگ یادم می رود به پارک واشنگتن. که روزی دوبار آهنگ در گوش دورش می دویدم. که روزی دوبار روی تکرار ماه و ماهی می شنیدم. 

و تعجب می کنم که چطور یکهو چشم بر هم گذاشتم و شد دو سال...