مرخصی استحقاقی طولانی مدت لازم دارم از زندگی ام! بدو بدو تمامی ندارد! هرگز!