شش سال پیش همین ساعت ها، حالمون دست خودمون نبود دیگه. شش سال پیش همین ساعت ها، باید باورمون می شد بابا راستی راستی نیست. شش سال پیش همین موقعا دیگه تقریباً همه خونمون جمع شده بودن. شش سال پیش همین موقعا جهنم بود؛ جهنم