داشتم فکر می کردم شاید به نفعم بود که بابا توی اوج رفت.

شاید اگر مونده بود، امسال تولد هفتاد سالگیش رو تاب نمی آوردم...