امسال رو سال سفر نامگذاری می‌کنم. از همون فروردین سفر کاری رفتم و بعد چند تا خرده ریز تفریحی داخلی و حالا دوباره دارم آمادۀ مأموریت کاری می‌شم. آماده کردن مقدماتش با اینکه سخته و استرس‌دار ولی بازم می‌ارزه به هیجانات و تجربه‌های تازه‌اش.

بعد از اون هم که می‌ریم که داشته باشیم سفر بزرگ رو...

خوشحالم؟ نمی دونم!