گاهی به سرمون می زنه گربه رو هم برداریم با خودمون ببریم.فکر راه طولانی رو که می کنم دلم نمیاد. بعد با خودم فکر می کنم که گیرم گربه رو بردیم،گلا و گیاها چی؟ خیابونا چی؟ خونه چی؟ هوا چی؟ آدما چی؟ ... ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها ... این روزا خوشحالم که محرم داره میاد. این روزا جا ندارم بشینم یه دل سیر گریه کنم از غم دوری هنوز نیومده. این روزا منتظرم دو سه روزی بری مراسم و دق و دلی بغضا رو دربیارم بلکه آروم بشم. بلکه بتونم تحمل کنم ترس روزای نیومده رو...