محرم خوبی زیاد داره حتماً. برای من ولی خوبیش اینه که یه چند روزی برنامه زندگی عوض می شه. شبا سکوت می گیره خونه رو. لازم نیست شام بپزم. هیچی هم نخوردم نخوردم...

غرق بشم تو سکوت و تاریکی...