اگر ماه بودم بهر جا که بودم

سراغ تو را از خدا می گرفتم

و گر سنگ بودم بهر جا که بودی

سر رهگذار تو جا می گرفتم

اگر ماه بودیـبه صد نازـ شايد

شبی بر لب بام من می نشستی

و گر سنگ بودی بهر جا که بودی

مرا می شکستی مرا می شکستی