دیروز

خودم:

چرا انقدر آدما زود از همه چیز تاثیر می گیرن! آخه مگه می شه انقدر از یه کتاب تاثیر گرفت که بری سر بذاری به کوه و بیابون؟!؟!؟!

 

امروز

باز هم خودم:

مترو هم که سوار نمی شم! پس ایستگاه از کجا بیارم؟! راه آهن باشد ترجیحاً !

( آناکارنینا آنقدر تاثیر گذاشته که یک لحظه هم از ذهنم نمی رود. اما کو ایستگاه و از آن مهمتر جرئتش؟!)