آخه اینم شد زندگی؟!

شد ما بریم نمایشگاه کتاب و دست کم ده نفر آشنا نبینیم!!!!

ای بابا! اینجوری که نمی شه!