هوا ی عالی

کنار پنجره

باد

بارونی که باد پرتاب می کنه توی صورتت!

نادر که هی غر می زنه که کی بورد خیس می شه!

پنجره ای که دوست ندارم تا ابد ببندمش!

جزوه هایی که بهم دهن کجی می کنند!

ساعت هایی که تند و تند می گذرند!
آدم هایی که می گویند احساس ندارم!
منی که تلاش می کنم و خودم را به در و دیوار می زنم تا ثابت کنم احساس دارم!


من سنگ نیستم!!!!