هوس تنهایی کرده ام.جای خلوتی می خواهم و صدای او را که دائم بگوید : "دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم"

و من با صدایش در خودم غرق شوم و بغض کنم تا کلافه شوم و بگویم : " بس است دیگر! بگو دوستت ندارم. بگو از تو متنفرم، بگو برو گم شو!"

و او با بغض بگوید: " دوستت ندارم. از تو متنفرم. برو گمشو" ... و من از شنیدن آن ها سبک شوم و بخندم و کیف کنم تا کرخ شوم و دوباره هوس کنم آن صدا از پشت پنجره باز با ناز و خنده سرک بکشد و آهسته بگوید: "هرچه گفتم دروغ بود.دوستت دارم، دوستت دارم."

و من دوباره سنگین بشوم و کیف کنم و فرو بروم و گریه ام بگیرد و دوباره بازی شروع بشود و من التماس اش کنم که بگوید دوستت ندارم و او بگوید: " چون تو می خواهی می گویم دوستت ندارم. بس که عاشق ات هستم می گویم از تو متنفرم تا بخندی."

و بعد بپرسد:" حالا راضی شدی ؟ سبک شدی؟"

و من بگویم: " نه، رفتن ات، آمدن ات، خنده ات، گریه ات، آشتی ات، قهرت، عشق ات، نفرت ات، دوری ات، نزدیکی ات، وصال تا، فراق ات، صدایت، سکوت ات، یادت،فراموشی ات، مرت ، کینه ات، خواندن ات،نخواندن ات و اصلاً بودن ات و نبودن ات سنگین است، سنگین است، سنگین است."

بگویم :" اتفاق تو از همان اول نباید می افتاد و حالا که افتاده است، دیگر نمی توان آن را پاک کرد یا فراموش کرد. اما شاید پاک کنی باشد تا مرا برای همیشه پاک کند."


به نقل از مصطفی مستور در چند روایت معتبر

.................................................................................................................

پ.ن:     و چه غریب با حال و روزم جور است و به دلم می نشیند این متن. هر چند بار می خوانمش سیر نمی شوم. چقدر خوب است که نویسنده هایی هستند. همان نویسنده هایی که کمکم می کنند حرف هایم را جایی پیدا کنم. خودم که عرضه اش را ندارم بگویمشان. کارم را آن ها راحت می کنند و نمی گذارند حرف هایم در دل بمانند و بپوسند و ته نشین شوند و دلم را پر کنند و لبریزم کنند از شکایت و کینه و گلویم را پر کنند از بغض!

من حالم خوب است. باور کنید. دل من گرفتن را بلد نیست.باور کنید حالم خوش است. زندگیم را می کنم. باور کنید دیگر سعی نمی کنم فکر کنم که چطور مشکلاتی دیگر نباشند در اطرافم. باور کنید تابستانم دارد خوب می گذرد. باور کنید نمی دانم اکنون برای چه دارم می نویسم. باور کنید من امیدوارم. به همه چیز. البته نه، نه به همه چیز. اما به خیلی چیزها. باور کنید امیدوارم هی فیلم های جدید در سینما اکران شود تا هی بروم سینما. باور کنید خوبم. خوب خوب!