حس می کنم غیر آدمیزادِ شدیدی شده ام!

همه چیز مهیا بود...اما بگو ذره ای حس...یا تکان خوردن چیزی در دل...بگو ذره ای شوق...فقط مثل همیشه...خندیدن های ذاتی ام به دلقک بازی ها و حاضر جوابی ها...به پیری زودرس دچار شده ام!

یا همان اتفاق نصفه نیمه ای که به قول حامد عسگری، یهو میون زندگی افتادم!