از میان ردیف درخت های جلوی پنجره،من آن کوتاه تره ام که دیرتر از همه برگ هایش جوانه زده...انگار که هنوز بهار را باور نکرده باشد!