دلم گواهی بد می دهد...خدا!کاش می فهمیدم چه چیزی را می خواهی ثابت کنی به من...