رفتن

رفتن همیشه دردناک است. هرکس که می خواهد باشد...

همکاری عذرش خواسته شده. می آید برای خداحافظی به اتاقم.  سر جمع دو ماه نسده است که آمده. 

اما...

زبانم بند می آید در جواب خداحافظی اش... و بغض گلویم را می گیرد

/ 0 نظر / 7 بازدید