بیچاره شهر من!

به مرثیه می ماند. آسمان شهرم هر روز گرفته و گرفته تر می شود و هیچ کس به فکرش نیست. شهرم نفسش گرفته است. و ما دست زیر چانه چشم دوخته ایم به آسمان بلکه ببارد و آلودگی را ببرد...

بیچاره شهر من. و بیچاره مردمان شهر من...

/ 0 نظر / 11 بازدید