کارهای نکرده ی همیشه!

به خیلی چیزها فکر می کنم این روزها

درس، امتحان، پروژه هایم

سفر، کار

امروز مریض بودم و نرفتم انتشارات. دیدم مریض باشم و خانه هم مانده باشم باز هم آسودگی ندارم بس که ذهنم معطوف کارهای نکرده ام است همیشة...

/ 0 نظر / 43 بازدید