من ها!

گفتگوهای منِ نوشتْ دوستدارم با منِ معمولی ام: منِ نوشتْ دوستدار: چرا دیگه نمی نویسی؟ منِ معمولی: چون تو دیگه نمی خونی. ـ تو بنویس، من می خونم ـ ... (سکوت)

/ 0 نظر / 45 بازدید