دلتنگی توی مناسبت های خاص بیشتر اذیتم می کند.

مثل امروز که روز پدر است و پدر نیست.

قسمت بدتر ماجرا آنجاست که نفهمند تو را. و مجبور باشی توضیح دهی که چه مرگت است. آنجاست که تو یادت باشد و بقیه اطرافیان یادشان نباشد. 

و دیگر اینکه خیلی حس بدی ست که حال و دل گرفته برایت روا نباشد.

شاید هم توقع من بالاست

کسی چه می داند!

/ 1 نظر / 41 بازدید
صالحه

حس مشترک داریم نگار خفه شدم ان روز از بغض های باز نشده