.

همه چیز درست مثل آن موقع هاست.کابوسی که همیشه می گفتم نکند تکرار شود...و شد!

پاپانوئل مهربان خودم را می خواهم...آن روزها را می خواهم...اصلاً دیگر هفته ای یک بار هم نه، هر روز می خواهمت پاپا!حداقل حرف هایم را که گوش می کنی...آرامم که می کنی...همان کافی ست

/ 0 نظر / 12 بازدید