آخرین روز کاملمان است اینجا نشسته ام توی هال که مثلاً درس بخوانم اما انگاری چند دقیقه ای هست که زل زده ام به نقطه ای نامعلوم می پرسد: درس می خوانی یا چرت می زنی؟ جواب می دهم: حوصله ش رو ندارم می گوید: حوصله چیز سختی ست

/ 0 نظر / 44 بازدید