سعیت را بکن

از دوستان و بستگان نزدیک آدم انتظار دیگری دارد...

اما باز هم به جایی می رسی که می فهمی خودتی و خودت!

سعی کن با هرکس مثل خودش رفتار کنی....سعی کن بیشتر همه را بشناسی!

/ 0 نظر / 8 بازدید