فوران

اون روزهایی که انگیزه‌هام فوران کرده‌ان آدم دویدنم. اکثر روزهایی که انگیزه ندارم هم دلم می‌خواد بدوم و چون بادم خالی شده نمی‌دوم و عذاب‌وجدان می‌گیرم جاش.
الآن به اندازهٔ یک عمر انگیزه دارم که وقتم رو تلف نکنم و حواسم باشه به دور و برم.
که هدر نکنم یک وقت تمام فرصت‌های اینجا بودنم رو. که هزار تا ایدهٔ توی سرم رو عملی کنم. که نفس بکشم قشنگی‌ها رو...
/ 0 نظر / 48 بازدید