خودخواهم

من آدم خودخواهیم. اینکه همه خواب می بینند که جای بابا خوب است حالم را خوب نمی کند. برایم مهم نیست که همه با اطمینان می کویند که جایش در بهشت است...

من خودش را می خواهم. من دلم برایش تنگ است. من طاقتم طاق می شود وقتی یادش می کنم. 

من خودخواهم!

/ 0 نظر / 8 بازدید