استراحت لطفا!

احساس می کنم آرام آرام دارم تحلیل می روم. کارها بیشتر از توانم اند. 

استراحت لطفا!

/ 1 نظر / 9 بازدید
پوریا

ندیشه مکن که شانه‌هایت سنگین شوند. اندیشه مکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی. در شگفت می‌مانی از نیروی خویش؛ در شگفت می‌مانی که به‌رغم ضعف خویش، چه مایه توانایی!