بعد یک روزهایی هم کلمه ها از مغزت سرریز می کنند. بس که مدت ها ننوشتی شان و تلنبارشان کردی روی هم. خودم را جوریدم رسیدم به آنجایی که: من همیشه هستم برای تمام آدم برای همه ی آنهایی که حتی مرا نخواستن. و کنارم گذاشتن برای همه ی آدم هایی که دوستشان دارم و ندارم برای همه هستم اگر خواستید برگردید قدمتان روی چشم من فراموش می کنم که بدی روا داشتید بر من. که پشت سرم گذاشتید من فراموش نمی کنم اما روزهای خوبم را روزهای بد انگاری هرگز نبوده اند نگذارید تلنبار شوند حرف ها به روی هم

/ 0 نظر / 48 بازدید