دوستانت!

بار هزارم است که فامیلیم را میشنوند و یکهو فرومی ریزند و می پرسند نکند دختر مهندس حسین هستی؟!

و بعد اضافه می کنند که نیک ترین بوده بین بقیه و بین آدم هایی که تابحال دیده اند...

افتخار می کنم که دارمت. حتی الآن که ندارمت...

با کلی دلتنگی

دختری که سعی می کند مثل تو باشد! 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ت

هان از روی شانه ی پدرهایمان خیز برداشتیم خودمان را اویزان آرزوهایمان کرده ایم خیلی الکی