ارادی

کی راه دلم باز می شود تا حرف بزنم نمی دانم... مدت هاست خرف ها نوشته نمی شوند و این ارادی نیست...

/ 1 نظر / 49 بازدید
سایه

اره خیلی وقتا وقتی شروع میکنی به نوشتن حرفا فرار میکنن :/