عین شازده کوچولو

رئیسم داشت با اشتیاق برایم از واکنش شیمیایی یک عنصری حرف می زد و توضیح می داد که اگر بشر برسد به این تکنولوژی دیگر حتی می توان رفت در دورافتاده ترین سیاره ها از خورشید، زندگی کرد و نیازی به خورشید نداشت...

دلشتم با خودم تصور می کردم یک سیاره داشته باشم برای خودم...عین شازده کوچولو...

/ 0 نظر / 9 بازدید