سینما

سینما یک خوبی خیلی بزرگ دارد. 

توی پناه تاریکی اش حتی وقتی هوا روشن است هم پی توانی زار زار گ یه کنی.

/ 2 نظر / 43 بازدید
صالی

خیلی خووووب گفتی نگار

atieh

پناه تاريكي اش ...