علمدار نیامد...

 

توی گوشم می چرخد از عصر تا به حال... نیامد... نیامد...

دردش را باید چشیده باشی، که اگر نچشیده ای، هرگز نچشی ای کاش، که انتظارش را بکشی و نیاید...

که ببینی چه دردی دارد نیامدن!

/ 0 نظر / 39 بازدید