اشتیاق

دور که می شوم اشتیاقم بیشتر می شود. از همه چیز. به همه چیز. این درست که بعد از این همه استراحت و خوردن و خوابیدن و بیخیالی خیلی دشوار است برگشتن به کار و دغدغه های زندگی مدرن. اما فکرش را که می کنم می بینم یک عالم اشتیاق و انرژی و نیروی جدید در من است برای برگشتن و ادامه دادن زندگی قبلی.

تابحال هرگز با این عمق حس نکرده بودم که سفر معجزه می کند!

/ 0 نظر / 40 بازدید